Úvodní strana Témata článků Ke stažení Odkazy Registrace
Hlavní nabídka

Služby webu

Pro registrované

Základní informace

Povinně zveřejňované informace

 Zavřít stránku

Informace o škole zveřejněné v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

 

Ředitelka školy

Ředitelkou školy je Mgr. Marie Gottfriedová, která byla do funkce jmenována Městským úřadem Trmice s účinností od 1.8.2005 – na základě výsledků konkurzního řízení v souladu s ustanovením §166 odst. 2 zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, a na základě usnesení rady města Trmice č. 124/2005 ze dne 27.6.2005.

 

 

Působnost ředitelky a jejího rozhodování

Působnost ředitelky školy: ředitelka řídí školu, plní povinnosti vedoucího organizace, jmenuje a odvolává svého zástupce. Působnost ředitele vymezuje § 164 a § 165 odst. 1 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb.,) následovně:

Ředitelka školy
 • rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak,
 • odpovídá za to, že škola poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu se školským zákonem a vzdělávacími programy v něm uvedenými,
 • odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb,
 • vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření,
 • vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady, pokud se podle tohoto zákona zřizuje,
 • zajišťuje, aby zákonní zástupci byli včas informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání žáků,
 • zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem,
 • odpovídá za zajištění dohledu nad žáky ve škole a školském zařízení.

Ředitelka školy zřizuje jako svůj poradní orgán pedagogickou radu (tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy) a projednává s ní všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy.

Ředitelka školy dále stanovuje organizaci a podmínky provozu školy a školského zařízení, odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu v souladu s účelem, na který byly přiděleny, předkládá rozbor hospodaření podle závazné osnovy a postupu stanoveného ministerstvem.

 

Rozhodování ředitelky školy v oblasti státní správy: rozhodování o právech a povinnostech v oblasti státní správy vymezuje §165 odst. 2 školského zákona.

Ředitelka v uvedeném smyslu rozhoduje v těchto případech :
 • přeřazení nadaného žáka do vyššího ročníku a povolení individuálního vzdělávacího plánu žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním,
 • odklad povinné školní docházky,
 • přijetí dítěte k základnímu vzdělávání,
 • přestup žáka, který přichází z jiné základní školy,
 • převedení žáka do jiného vzdělávacího programu,
 • povolení pokračování v základním vzdělávání,
 • opakování ročníku po splnění povinné školní docházky,
 • snížení nebo prominutí úplaty za poskytování školských služeb,
 • povolení a zrušení individuálního vzdělávání žáka.

 

 

Poskytování informací o škole

Informace poskytuje ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění následných úprav, ředitelka školy nebo zástupci ředitelky školy.
Informace je možno získat podáním žádosti. To lze učinit také na sekretariátu školy, jehož pracovnice (hospodářka školy) je pověřena přijímáním žádostí o poskytnutí informace.

Informací, kterou je škola povinna poskytnout, je faktický údaj týkající se otázky v působnosti ředitele školy, nikoliv však komentář, názor na určitou skutečnost, výklad právního předpisu apod.
Zákonem jsou jmenovitě určeny informace, které škola nesmí poskytnout.

 

 

Vyřizování žádosti o poskytnutí informace
Postup:
 • Žádost se podává ústně (osobně nebo telefonicky) nebo písemně (poštou, osobně i jiným způsobem – faxem, e-mailem nebo na jiném nosiči dat).
 • Ústní žádost lze vyřídit ústně. Pokud žadatel trvá na písemném vyřízení, bude vyzván k podání žádosti v písemné formě.
 • Není –li žádost vyřízena ústně, poskytne se požadovaná informace písemně. V tomto smyslu lze informaci poskytnout rovněž nahlédnutím do spisu (možno pořídit kopii) nebo na jiných médiích.
 • Žádost o poskytnutí zveřejněné informace se zpravidla vyřizuje poskytnutím údajů o jejím zveřejnění (nejpozději do 7 dnů od podání žádosti). Sdělení žadatele, že trvá na přímém poskytnutí informace, se považuje za nové podání žádosti.
 • Pokud není ze žádosti zřejmé, že směřuje vůči škole a není jasné, kdo ji podal, je žádost odložena.
 • Pokud je žádost formulována nesrozumitelně, je žadatel ve lhůtě 7 dnů vyzván, aby žádost upřesnil. Neučiní-li to tak do 30 dnů, je jeho žádost odmítnuta.
 • Pokud je požadovaná informace mimo působnost školy, je odložena s oznámením důvodu žadateli nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti.
 • Pokud škola odmítne zcela nebo zčásti poskytnout žadateli požadované informace, doručí o tom žadateli ve lhůtě 30 dnů správní rozhodnutí, obsahující mimo jiné i poučení o možnosti odvolání.
 

 

  


© Základní škola Trmice, Tyršova 482 --- webmaster (zavinac) zstrmice (tecka) cz

Založeno na: Postnuke